FAQ

kliknij na pytanie aby uzyskać odpowiedź

Kto może zapisać się na nasze Studia?

Studia przeznaczone są między innymi dla absolwentów kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, inżynierów, konstruktorów, plastyków, historyków sztuki i historyków, ale także dla księży oraz sióstr i braci zakonnych, pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, dla osób świeckich i duchownych, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, i którzy mogą pracować w instytucjach oraz firmach, zajmujących się architekturą, konserwacją, sztuką oraz szeroko pojętą opieką nad obiektami sakralnymi współczesnymi i historycznymi.

Co daje nam ukończenie tych Studiów?

Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, utrzymania oraz zarządzania obiektami sakralnymi a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m.in. malarstwa, rzeźby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu , a także Muzeum  Archidiecezjalnego i Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jakie są kryteria naboru dla kandydatów?

Rekrutacja na Studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów (Karta Zgłoszenia, CV, dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 2 zdjęcia, dowód wpłaty I raty za studia), o przyjęciu decyduje kolejność  zgłoszeń. Limit górny miejsc – ok. 30, dolny – ok. 20  słuchaczy.

Jaki jest program Studiów?

Problematyka architektoniczno-konserwatorska i urbanistyczna: Podstawy teoretyczne ochrony zabytków i metody badawcze;  Zasady restauracji i modernizacji obiektów zabytkowych;  Restauracja i konserwacja malarstwa naściennego, kamienia, cegły, stiuku, rzeźby kamiennej i drewnianej; Konserwacja drewnianych elementów w obiektach zabytkowych; Kościół w przestrzeni zurbanizowanej, krajobrazie, jego otoczenie, zagospodarowanie terenu, kalwarie  polskie i  europejskie, drogi  procesyjne, Zarys historii sztuki sakralnej.

Problematyka  konstrukcyjno–budowlana  i  infrastrukturalna: Konserwacja strukturalna obiektu sakralnego; Systemy grzewcze; systemy zabezpieczeń i monitoring obiektów sakralnych; Oświetlenie wnętrza i iluminacja zewnętrzna

Problematyka   kształtowania  przestrzeni  i  wystroju  wnętrza: Kształtowanie  przestrzeni  sakralnej;  Sacrum wnętrza  świątyni;  Adaptacja  zabytkowego  wnętrza;  Wymogi posoborowej  liturgii  a  aranżacja  prezbiterium – Konstytucja  Liturgii;  Projektowanie  wyposażenia  w  nowym kościele  –  pomiędzy  tradycją  a  nowoczesnością;  Malarstwo  sztalugowe  we  współczesnym i zabytkowym  wnętrzu  sakralnym;  Malarstwo monumentalne historyczne i współczesne;  Rzeźba w nowym kościele;  Naczynia liturgiczne; zabytkowe i współczesne. Sposoby bieżącej konserwacji; Muzealnictwo. Sposoby przechowywania i eksponowania zabytkowych  i  współczesnych  obiektów  sakralnych;  Uwarunkowania prawno – finansowe: państwo – kościół Konserwacja  szat  liturgicznych,  tkanin ,  sposoby  ich  przechowywania;  Utrzymanie   oraz   użytkowanie  obiektów  zabytkowych    po  konserwacji.

Jak i do kiedy należy składać podania aplikacyjne na Studia?

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w siedzibie Studiów:  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1:  Pok. 204: we wtorek – godz.11.00-13.00 i czwartek – godz.11.00-13.00 (w czasie trwania r.a.) oraz Pok. 212: od poniedziałku do piątku – 09.00-15.00

Dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: pskos@pk.edu.pl, a oryginały wysłać pocztą na adres siedziby naszych Studiów z dokładnym określeniem kierunku studiów  /31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1,  Studia Podyplomowe  PK-UPJPII/

Termin składania dokumentów: rozpoczęcie w  dn. 15 maja b.r., zakończenie w dn.30 października b.r. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia w dn. 30 października b.r.

Jakie są koszty Studiów?

Opłata za całe Studia (dwu-semestralne) wynosi  2 900 zł . Dopuszcza się wpłatę w dwóch ratach:  I rata – 1450 zł  najpóźniej do 30 października;  II rata – 1450 zł  najpóźniej do 28 lutego.

Konto bankowe Politechniki  Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24;  nr rachunku:  11 1060 0076 0000 3210 0013 7340   z dopiskiem  UPJPII- PK

Jak długo trwają Studia i kiedy będą odbywać się zajęcia?

Studia trwają jeden rok i składają się z dwóch semestrów: semestru I: od listopada do lutego oraz semestru II: od marca do czerwca. Dwa semestry obejmują  320  godzin wykładów na sali i zajęć w terenie.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy  w  miesiącu  i  trwają  dwa  dni: w piątek: w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w sobotę: w godzinach od 09.00 do 18.25. Prowadzone są między innymi w budynku  IHAiKZ  WA  PK  przy  ul. Kanoniczej 1, w obiektach sakralnych zabytkowych i współczesnych oraz pracowniach konserwatorskich.