Zasady rekrutacji

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

ZAPISY: kandydat dostarcza do siedziby studiów:

1.    CV,
2.    KARTĘ ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj),
3.    dokument ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
4.    dwa zdjęcia,
5.    dowód wpłaty  minimum I raty  na konto PK (podane poniżej)

KRYTERIA NABORU:
rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, o przyjęciu na studia decyduje kolejność  zgłoszeń

LIMIT MIEJSC:
górny – ok. 30, dolny – ok. 20  słuchaczy

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
rozpoczęcie w  dn. 15 maja b.r., zakończenie w dn.30 października b.r.
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia w dn. 30 października b.r.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1:
Pok. 204: we wtorek – godz.11.00-13.00 i czwartek – godz.11.00-13.00 (w czasie trwania r.a.)
Pok. 212: od poniedziałku do piątku – 09.00-15.00

dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: pskos@pk.edu.pl a oryginały wysłać pocztą na adres  siedziby naszego studium z dokładnym określeniem  kierunku  studiów (adres podany poniżej)

OPŁATA   ZA  STUDIA   PODYPLOMOWE:
Dwu-semestralna  opłata  wynosi  2 900zł (dopuszcza się wpłatę w dwóch ratach)
I rata – 1450 zł  najpóźniej do 30 września
II rata – 1450 zł  najpóźniej do 28 lutego

KONTO:
Politechnika  Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
nr  rachunku:  11 1060 0076 0000 3210 0013 7340   z dopiskiem  UPJPII- PK

SIEDZIBA   STUDIÓW   PODYPLOMOWYCH:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pokój 204, 212
tel. / fax.:   (012)  628 24 21,    (012)  421 87 22
e-mail:   pskos@pk.edu.pl
adres www:   www.architektura.sacrum.pk.edu.pl